UTAMA  >  ADUAN KKP
3_AduanPengguna.php
NO. SIRI REKOD: ____/_____
                         (BIL) (TAHUN)
SOKONGAN
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

PEJABAT NAIB CANSELOR

Kod Dokumen: SOK/OSH/BR11/ADUAN
BORANG ADUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
1. Sila isi laporan ini dimana yang berkenaan. Gunakan lampiran jika ruang yang disediakan tidak mencukupi.
2.Anda perlu mengisi laporan ini dengan jujur dan ikhlas. Keterangan yang diberikan akan membantu Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku di masa hadapan.
3.Laporan yang telah siap diisi hendaklah dikemukakan kepada Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

    BAHAGIAN A : BUTIR ADUAN/KENYATAAN (diisi oleh Pengadu)

 *1. Nama Pengadu :

 2. No. Staf/Matrik :  * 3. Emel

*4. No. Kad Pengenalan :

- -

* 5. No Pasport

 6. Tarikh Aduan :

29-Jan-2020

 7. Masa Aduan :

*8. No HP:

 9. Jawatan :

 

 10. PTJ/Jabatan/Unit :

 11.Lokasi Kejadian :

* 12. Butiran Aduan/Kenyataan * :
    (Nyatakan Aduan/Kenyataan yang ingin dilaporkan bagi membantu Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menjalankan siasatan berhubung kejadian berkenaan)

Penafian: Mengisi borang ini tidak menjadikan pengakuan ke atas sebarang lialibiliti oleh orang yang mengisi borang


Maklumat bertanda * adalah wajib untuk diisi

 
Tandatangan Pengadu

Ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan
 Nota : **- Sila lampirkan dalam helaian berlainan sekiranya ruangan yang diberikan tidak mencukupi
 
 
NO. SEMAKAN:00
NO. ISU:02
TARIKH KUATKUASA:03/01/2011